Monday, May 07, 2007

Afgørelse vedrørende klage fra Radio and Television Supreme CouncilROJ TV
Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi
H C Andersens Boulevard 39
1553 København V

København den 3. maj 2007

Afgørelse vedrørende klage fra Radio and Television Supreme
Council

Radio- og tv-nævnet modtog den 30. juli 2006 tre klager fra den tyrkiske
radio- og tv-myndighed Radio and Television Supreme Council (RTSC) over
programmer eller dele af programmer udsendt af ROJ TV, jf. i det følgende.
Klagerne er benævnt Letter 1 (klage 1), Letter 2 (klage 2) og Letter 3 (klage
3), jf. bilag 1, 2 og 3.
Klagen
RTSC er af den opfattelse, at ROJ TV i de påklagede indslag har overtrådt
bestemmelser i nedenstående internationale konventioner og aftaler samt dansk lovgivning:
1. Den europæiske konvention om menneskerettigheder
2. FNs internationale COVENANT om civile og politiske rettigheder
3. Den europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn
4. Konventionen om børns rettigheder
5. EU's direktiv ”TV uden grænser”
6. Bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder (tidligere bekendtgørelse nr. 1174 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder).

Klagerne var vedlagt 3 stk. CD og DVD med de påklagede indslag.

Nævnet anmodede med brev af 22. august 2006 ROJ TV om eventuelle bemærkninger til klagerne. ROJ TV afgav med brev af 18. september 2006 høringssvar til klagerne, jf. bilag 4. Høringssvaret var vedlagt fem stk. DVD med kopier af udvalgte, hele udsendelser.
Med e-mail af 29. august 2006 anmodede Nævnet RTSC om skriftligt at præcisere udsendelsestidspunkterne for de programindslag, der er klaget over.
RTSC fremkom ved brev modtaget 9. november 2006 med en oversigt over de præcise udsendelsestidspunkter, jf. bilag 5.

Med brev af 20. oktober 2006 blev ROJ TV anmodet om at indsende kopier
af yderligere udsendelser til Nævnet samt om at oplyse, hvorvidt nyhedstimerne,
som bliver sendt på tre forskellige sprog, i sit indhold var identiske
(i.e. indeholdt de samme nyheder blot udsendt på tre forskellige sprog).

ROJ TV besvarede bekræftende på dette spørgsmål med brev af 2. november
2006 vedlagt yderligere fem stk. DVD.
Regelgrundlag
Radio- og tv-nævnets myndighedsområde er med hensyn til satellitregistreringer fastsat i lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og i bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder. Nævnet har ikke umiddelbart myndighedsbeføjelser inden for aftale- og regelsæt i ovenstående punkt 1-4, jf. pag. 1. Vedrørende overtrædelser af bestemmelser i direktivet ”TV uden grænser” er bestemmelserne i dette direktiv implementeret i § 7 i den danske bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006.

Bestemmelserne i § 7, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel kortbølgesendemuligheder (der er en implementering af artikel 22 og 22a i EU-direktivet ”TV uden grænser”) har følgende ordlyd:

”Registrerede foretagender, der udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed, må ikke udsende programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valg af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol. Stk. 3.Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.”

Nævnet vil på baggrund af ovennævnte regelgrundlag i det følgende behandle klagerne og træffe afgørelse i henhold til bestemmelser fastsat i lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og i bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder.

Tilladelse til ROJ TV af Nævnet
ROJ TVs tilladelse blev den 9. december 2003 udstedt på baggrund af ansøgning
om tilladelse af 24. oktober 2003.

Af ROJ TVs ansøgning om tilladelse fremgår det blandt andet, at:

•Programvirksomheden primært vil være rettet mod det kurdiske folk.
•Målet er at give udtryk for den bestående situation for det kurdiske
folk, der er spredt over hele verden.
•Programmerne vil primært handle om sociale og samfundsmæssige
forhold, sundhedsforhold, politiske emner og debatter samt ligeledes
underholdningsprogrammer, der fortrinsvis vil blive sendt i weekenderne.
•Programvirksomheden vil ikke under nogen omstændigheder være i
konflikt med de forhold, som er omtalt i bekendtgørelsens § 11, og
der vil ikke blive udsendt programmer, der blot tilnærmelsesvis kan
karakteriseres på den måde som beskrevet i § 11 (§ 11 i den gamle
bekendtgørelse indeholder reglerne om beskyttelse af børn og forbud
mod opmuntring til had og svarer til § 7 i den gældende bekendtgørelse,
jf. ovenfor).

Tilladelsen er en standardtilladelse, hvoraf det blandt andet fremgår, at:

•Beskyttelsesreglerne for mindreårige skal iagttages.
•Programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af
race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Vurdering af klagerne
Generelt
Radio- og tv-nævnet har gennemgået alle de indsendte klip i de tre klager,
og Nævnet har med henblik på at træffe afgørelse om klagerne ud fra de medsendte CD og DVD fået udarbejdet en oversættelse til dansk af alle de påklagede klip.

De tre klager behandles i det følgende samlet, idet Nævnet finder, at indholdet
af klagerne og de påklagede indslag har så mange fælles træk, at Nævnets begrundelser for afgørelsen er de samme for det samlede sagskompleks. Nedenfor behandles klagerne således efter § 7, stk. 1-2, henholdsvis § 7, stk. 3. Herudover har Nævnet en række supplerende betragtninger, der sammen med vurderingen af klagerne i forhold til de ovennævnte bestemmelser danner grundlag for afgørelsen.

§ 7, stk. 1-2:
ROJ TV gengiver i en del af indslagene oplysninger om demonstrationer, aktioner og opfordringer til deltagelse heri. Der indgår til dels billeder af voldelige episoder i de påklagede indslag, men det drejer sig efter Nævnets opfattelse i alle tilfældene om en afspejling af den vold, der faktisk findes i samfundet i Tyrkiet og i de kurdiske områder. Billederne af volden danner baggrund for nyhedsindslag om hændelser og episoder i de pågældende områder, og fremhæves efter Nævnets opfattelse ikke uberettiget eller overeksponeret. Selv om gengivelse af disse informationer kan virke stødende på de tyrkiske myndigheder, medfører de efter Nævnets opfattelse ikke en overtrædelse af radio- og fjernsynslovgivningen.
På den baggrund er det Nævnets opfattelse, at for så vidt angår spørgsmålet,
om indslagene i de tre klager er en overtrædelse af § 7, stk. 1-2 (om forbud mod audsende programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold og om, at andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, ikke må sendes, medmindre det ved valg af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne), indeholder ingen af indslagene umotiveret vold. Alle indslagene med undtagelse af musikvideoen, jf. klage 3, har karakter af almindelige nyhedsudsendelser eller debatprogrammer, og i princippet adskiller de sig ikke fra, hvad der kan ses i tilsvarende programmer på for eksempel DR eller TV 2, hvorfor de efter Nævnets opfattelse ikke medfører en overtrædelse af § 7, stk. 1-2. Endvidere er programmerne efter Nævnets vurdering ikke rettet mod børn.
Med hensyn til musikvideoen i klage 3, som ikke er en del af et nyhedseller
debatprogram, vurderes den ikke at være en typisk musikvideo rettet mod børn og unge.
§ 7, stk. 3:
Ved Nævnets fortolkning af § 7, stk. 3, i satellit- og kabelbekendtgørelsen i
sin afgørelse af 21. april 2005 af klage over ROJ TV lagde Nævnet vægt på, at der med ”tilskyndelse til had” forstås direkte opfordringer. Dermed kan det faktum, at en person, en organisation eller lignende har en bestemt holdning, ikke i sig selv medføre, at der er tale om tilskyndelse. Heller ikke selv om det i omverdenen er kendt, at personen eller organisationen har denne holdning.

Endvidere lagde Nævnet ved fortolkningen af ”tilskyndelse til had” vægt på, at udtalelser eller information, der af nogen parter ville kunne forstås eller opfattes som tilskyndelse eller opfordring, skal være afgivet med det formål at tilskynde eller opfordre til had (forsæt) for at være omfattet af bestemmelsen. Således vil videregivelse af oplysninger ikke i sig selv være omfattet af begrebet ”tilskyndelse”. En videregående fortolkning ville forhindre en fri presse i at informere og oplyse om de forhold og begivenheder i samfundet og i verdenen, som pressen vil finde relevant at informere om. Dette betød efter Nævnets vurdering endvidere, at en mulig konsekvens af videregivelse af informationer (for eksempel nyhedsformidling) ikke i sig selv er omfattet af bestemmelsen, idet ren videregivelse af information og oplysninger om en sag eller en begivenhed må forventes at have forskellige virkninger hos mennesker med forskellige forhåndsopfattelser af sagen eller emnet.

De påklagede indslag indeholder alle oplæsning af telegrammer, citater fra
andre kilder, reportage eller direkte interview med kilder. Det er således
ikke ROJ TV selv, der udtaler sig.

Udtalelserne i de påklagede indslag indeholder efter Nævnets opfattelse ikke opfordringer til had på grund af race, nationalitet eller lignende. I flere indslag tales der ligefrem om demokrati, demokratiske løsninger, demokratisk revolution og lignende. Andre udtalelser har en mere tvetydig karakter, men Nævnet har ikke konstateret opfordringer til had i indslagene.

Sammenfattende har de omhandlede indslag efter Nævnets opfattelse alle karakter af nyhedsindslag eller debatprogrammer, hvor informationer, nyheder og synspunkter viderebringes som en del af nyheds- og debatprogrammer, og som ikke indeholder tilskyndelser til had. Der er derfor efter Nævnets opfattelse ikke sket en overtrædelse af § 7, stk. 3 om forbud modntilskyndelse til had. For så vidt angår musikvideoen i klage 3 indeholder denne efter Nævnets opfattelse heller ikke opfordringer til had, og for videoen gør det sig også gældende, at det ikke er ROJ TV selv, der udtaler sig.

Supplerende betragtninger:
Ud over de påklagede indslag indeholder DVD’en med klage 2 fra RTSC optagelser fra forskellige tv-stationer i Tyrkiet. Billederne viser optøjer, kampemed politiet, kast med molotovcocktails og demonstrationer. RTSC gør gældende, at ROJ TVs udsendelser er skyld i disse hændelser.
Det er Nævnets opfattelse, at der i klagen ikke er dokumentation for anbringendet
om, at ROJ TVs udsendelser er årsag til optøjer med videre i Tyrkiet og kurdiske områder.
For klage 1, klage 2 og klage 3 træffer Radio- og tv-nævnet hermed den

Afgørelse

at ROJ TV ikke har overtrådt § 7, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 338 af 19.
april 2006 om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder, jf. ovenfor om regelgrundlag, og at ROJ TV ikke har overtrådt § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder, jf. ovenfor om regelgrundlagen

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden, administrativ myndighed.

Afgørelsen kan indbringes domstolene.

Kopi af denne afgørelse er sendt til Radio and Television Supreme Council i
Tyrkiet, Statsministeriet, Kulturministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet
og EU-Kommissionen.
Til orientering kan det oplyses, at Nævnet vil få udarbejdet en ikke-bindende
oversættelse af afgørelsen. Så snart oversættelsen foreligger, vil
denne blive offentliggjort.

Med venlig hilsen

Christian Scherfig
formand

Bilag:

Bilag 1: Klage 1.
Bilag 2: Klage 2.
Bilag 3: Klage 3.
Bilag 4: ROJ TVs høringssvar af 18. september 2006.
Bilag 5: RTSCs oversigt over udsendelsestidspunkter for de påklagede indslag.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home